Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 (externe) leden die met instemming van de raad van Leiderdorp worden benoemd door de gemeenteraad Leiden.

Onze samenstelling per 14 maart 2019:

De secretaris van de Rekenkamercommissie is mevrouw Nike van Helden, bereikbaar via 06 – 15 16 98 34 of rekenkamer@leiden.nl

Onze missie 

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp doet ten behoeve van de gemeenteraad en de burgers onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid van het door de gemeenten gevoerde beleid en de uitvoering ervan, alsmede naar de transparantie van de verantwoording daarover.

Werkwijze

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp ontleent haar werkwijze aan de volgende documenten:

Over de werkzaamheden wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp door middel van een jaarverslag. De jaarverslagen zijn te vinden onder downloads.