Praktijk Wmo weerbarstig

De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar het onderdeel van de Wmo  “het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten” binnen het domein ‘Samen-leven’ van het beleidsplan Wmo 2008-2012. Binnen dit domein is het de bedoeling dat mensen zich vertrouwd en thuis voelen in de buurt en zich verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in de buurt. Onderzocht is:
• hoe het Uitvoeringsplan Wijkgericht welzijn tot stand is gekomen.
• hoe de uitvoering van het Uitvoeringsplan heeft plaatsgevonden.
• hoe de uitvoering door de maatschappelijke organisaties heeft plaatsgevonden.
• of het gevoerde beleid effect heeft gehad.

Conclusies en aanbevelingen

Het onderzoek levert kritische bevindingen op die samen met de conclusies en aanbevelingen gebruikt kunnen worden voor het nieuwe Wmo-beleidsplan 2012-2016. Zo komt uit het uit het onderzoek dat de gemeente onvoldoende beeld heeft van wat er in de wijken speelt. De bij de gemeente beschikbare informatie wordt onvoldoende gebruikt om vast te stellen wat er in de wijken aan welzijnsvoorzieningen nodig is. Daarbij komt dat de gemeente de welzijnsorganisaties niet aanstuurt op het te realiseren resultaat, maar zelf teveel voorschrijft welke voorzieningen en activiteiten in de wijken aangeboden moeten worden.

Verder constateert de Rekenkamercommissie dat er bij de start van de Wmo in Leiden (in 2008) onvoldoende politieke keuzes gemaakt zijn over de inhoud van het Wmo-beleid, onder andere wat basisaanbod en wat interventieaanbod is.

De hoofdaanbevelingen zijn:

• Stel verschillende scenario’s op, waaruit de gemeenteraad een keuze moet maken. 
• Geef helder aan wat basisaanbod en interventieaanbod inhoudt.
• Maak realistische uitvoeringsplannen.
• Voer regie en stuur op te bereiken resultaten.

De bespreking van het rapport in de Commissie Onderwijs en Samenleving is naar verwachting op 29 maart 2012.

Downloads