Binding met verbonden partijen

De verhouding tussen de gemeente Leiden en verbonden partijen is goed geregeld, maar het kost nog te veel inspanning om te achterhalen wanneer welke keuzes gemaakt kunnen en zelfs moeten worden. De informatievoorziening sluit niet altijd aan op de informatie die de andere betrokkenen nodig hebben om hun rol te kunnen pakken. Voor de gemeenteraad wil dit zeggen dat er op dit moment onvoldoende zicht is op de keuzes die gemaakt kunnen worden in relatie tot verbonden partijen. Het is hierdoor niet goed mogelijk voor de gemeenteraad om de kaderstellende en controlerende rol goed te kunnen uitvoeren.

Verbonden partijen

De gemeente Leiden werkt op verschillende manieren samen met andere partijen. Bij sommige van deze samenwerkingsverbanden is sprake van een verbonden partij. Dit is een organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. De gemeente draagt als mede-eigenaar medeverantwoordelijkheid voor deze organisatie. Daarmee loopt de gemeente ook een zeker risico. Als de samenwerking mis gaat, zijn de consequenties voor de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente als opdrachtgever belang bij een aantal taken die de verbonden partij uitvoert.

Onderzoeksvragen

Het onderzoek heeft zich gericht op de volgende deelvragen:

  1. Welke kaders bestaan in de gemeente Leiden ten aanzien van verbonden partijen en voldoen deze kaders aan de daaraan te stellen eisen?
  2. Welke gemeentelijke taken op welke beleidsterreinen worden door verbonden partijen uitgevoerd?
  3. Aan welke verbonden partijen neemt de gemeente Leiden deel en welke juridische constructies liggen hieraan ten grondslag?
  4. Wat is de kwaliteit van de informatievoorziening aan de raad over verbonden partijen en in hoeverre is de informatie vanuit samenwerkingsverbanden voldoende als het gaat om evaluatie en toetsing van resultaten? Hoe kan de positie van de Raad waar nodig verbeterd worden?
  5. Hoe vindt sturing, controle en verantwoording op verbonden partijen en hun risico’s in de praktijk plaats. Op welke wijze is de raad daarbij betrokken? In welke mate is het perspectief van de Leidse burger daarin betrokken en hoe kan de positie van de raad hierin waar nodig verbeterd worden?

Het onderzoek is onder begeleiding van de Rekenkamercommissie uitgevoerd door Partners en Pröpper. Op 14 september 2017 is het onderzoek gepresenteerd in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. U kunt de presentatie online terugkijken. De inhoudelijke discussie in de commissie volgt enkele weken later, nadat het College in de gelegenheid is gesteld om op het rapport te reageren.

Op 24 oktober 2017 wordt het onderzoek inhoudelijk besproken in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. 

Downloads: