Evalueren om te leren

Subsidieverlening is een belangrijk instrument voor de gemeente om de realisatie van beleidsdoelstellingen op gang te brengen, te ondersteunen of te realiseren. Tijdens de fractiebezoeken die de Rekenkamercommissie eind 2012 aflegde, bleek dat veel fracties vragen hebben bij het subsidiebeleid van de gemeente Leiden en de uitvoering ervan. Veel raadsleden gaven aan een goed overzicht van subsidies te missen.

Recent onderzoek door andere rekenkamers laat zien dat er maar beperkt informatie is over en inzicht in de effectiviteit en efficiency van subsidies, ondanks dat het volgens artikel 4:24 van de Awb wettelijk verplicht is eens per 5 jaar subsidies op effectiviteit te evalueren. Dat geldt voor onderzoeken op zowel rijks, provinciaal, als gemeentelijk niveau. De rekenkamer van Nijmegen brengt de bevindingen van recente rekenkameronderzoeken naar subsidies bovendien samen in een overzichtsrapport dat ook voor Leiden relevant kan zijn. Uit ons onderzoek blijkt dat de situatie in Leiden niet sterk afwijkt van het gemiddelde beeld dat uit deze eerder verrichte onderzoeken naar voren kwam.

De Rekenkamercommissie heeft daarom besloten ook te kijken naar mogelijkheden voor het vergroten van het inzicht in effectiviteit en efficiency van subsidies, zowel vooraf (is de voorziening nodig en is daarvoor financiële ondersteuning het geëigende instrument?) als achteraf (welke effecten zijn in het verleden met deze subsidie bereikt? en welke factoren bepalen of een subsidie efficiënt wordt uitgevoerd?) De uitkomsten van dit onderzoek zijn daarom met name gericht op het aanreiken van handvatten aan het College en de Raad om meer inzicht te verkrijgen in de effectiviteit en efficiency van subsidies. Het onderzoek wordt betrokken bij de vaststelling van het nieuwe Subsidiebeleid door het College en de Raad.

Het onderzoek is onder begeleiding van de Rekenkamercommissie uitgevoerd door Pro Facto. Op 12 december 2013 is het rapport aangeboden aan de Raad in de commissie Onderwijs en Samenleving. 

Downloads