Meer ruimte voor sport in Leiden

Sport is een belangrijk thema in Leiden. Regelmatig sporten draagt bij aan een goede gezondheid, sport kan de integratie bevorderen en sport is een belangrijke vorm van recreëren. Om de gemeenteraad te ondersteunen bij de discussie over de komende Sportnota, heeft de Rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van het sportbeleid en de behoefte aan sportvoorzieningen.

Conclusies

Het rapport laat zien dat er behoefte is aan nieuwe ruimte voor hockey en tennis, terwijl de behoefte aan voetbal- en korfbalvelden afneemt. Ook is er in Leiden behoefte aan één nieuwe sporthal. De wijzigingen in behoefte aan sportaccommodaties hebben ook gevolgen voor de kosten voor sport in Leiden. Dit is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt.
Het uitvoeringsplan - dat het beleid concreet moet maken - was niet realistisch doordat onvoldoende rekening werd gehouden met het gebrek aan fysieke ruimte en financiële middelen. Hierdoor bestonden er te hoge en irreële verwachtingen. Omdat de informatie ontbrak is de Raad niet goed in staat geweest te sturen op de uitvoering van het sportbeleid. Het onderzoek is uitgevoerd door Mulier Instituut.

Aanbevelingen

Omdat veel sportbeoefening ook plaatsvindt zonder dat de gemeente daarin een rol speelt is de vraag gerechtvaardigd hoe en in welke mate de gemeente sportbeoefening ruimtelijk en financieel moet ondersteunen en welke sporten daarbij prioriteit dienen te krijgen. De gemeente zou moeten onderzoeken hoe door een herschikking van ruimte tekorten in de sportaccommodaties opgevangen kunnen worden. De ambities in de nieuwe Sportnota zouden moeten aansluiten bij de beschikbare middelen.

De gemeente zou vervolgens een nieuw meerjarig accommodatieplan moeten maken, met daarin ook de kosten van het onderhoud van de huidige voorzieningen. In de nieuwe Sportnota zouden vervolgens alleen heldere, meetbare en realistische doelstellingen opgenomen moeten worden.

De bespreking van het rapport in de Commissie Onderwijs en Samenleving is naar verwachting in april 2012.

Downloads