Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Per 1 januari is de Participatiewet van kracht. De Rekenkamercommissie heeft onderzocht of de gemeente er klaar voor is. Bij de start van het onderzoek hebben we besloten onderzoek uit te laten voeren naar de volgende drie deelvragen:

  1. Hoeveel personen zullen in welke categorieën vanaf 2015 een beroep doen op de gemeente voor een uitkering en/of re-integratie?
  2. Wat is de effectiviteit van de huidige gemeentelijke inspanningen om burgers aan het werk te helpen?
  3. Op welke wijze geeft de gemeente Leiden inhoud aan het inrichten van regionale werkbedrijven?

Uit het onderzoek blijkt dat Leiden fors investeert in de re-integratie van Leidse burgers. Veel mensen volgen een re-integratietraject. De aanpak lijkt resultaat te hebben: er zijn waarschijnlijk meer mensen aan het werk in Leiden dan zonder deze inspanningen het geval zou zijn. Zeker is dit niet doordat niet goed wordt bijgehouden waarom mensen uit de uitkering stromen. Met het vernieuwde re-integratiebeleid investeert de gemeente nog eens extra in mensen die relatief gemakkelijk aan een baan geholpen kunnen worden. In Leidse Kracht werken De Zijl Bedrijven en Randstad samen om hen snel aan het werk te helpen. De investering van de gemeente Leiden in Leidse Kracht is fors (jaarlijks € 900.000). De gemeente zal deze investering waarschijnlijk niet terugverdienen met bespaarde uitkeringen.

De invoering van de Participatiewet zal zorgen voor de extra toestroom van circa 150 tot 200 personen die voorheen in de WSW of Wajong terecht zouden zijn gekomen. Dit betekent circa 10% extra instroom. Veel van hen hebben permanente ondersteuning nodig bij het vinden of behouden van een baan. Mensen met een permanente beperking moeten snel herkend worden en vanaf de start begeleiding krijgen. Eerst 7 weken zelf solliciteren zoals nu de standaard procedure is, is voor hen nauwelijks zinvol. Met de juiste begeleiding zijn er voor hen kansen om werk te vinden en te behouden. De elders bij DZB aanwezige ervaring dient daarvoor te worden benut. De Rekenkamercommissie heeft aanbevolen om snel een aanpak te ontwikkelen voor de herkenning en begeleiding van deze nieuwe groep werkzoekenden en haast te maken met het realiseren van concrete banen in het regionale werkbedrijf. Deze nieuwe aanpak kan ook benut worden voor een deel van de langdurig werklozen die nu geen hulp ontvangen bij het vinden van werk.

In 2015 is een tussenvaluatie gepland. Om het nieuwe re-integratiebeleid goed te kunnen beoordelen is het belangrijk hierin aandacht te hebben voor de kosten en baten van de nieuwe benadering en de aansluiting bij de nieuwe groep werkzoekenden.

Het onderzoek is onder begeleiding van de Rekenkamercommissie verricht door  een samenwerkingsverband van Policy Productions en SEO Economisch Onderzoek. Op 8 januari 2015 is het rapport aangeboden aan de Raad tijdens de vergadering van de commissie Werk en Middelen.

Downloads:

De presentatie van de Rekenkamercommissie in de commissie Werk en Middelen is terug te zien in de uitzending van de vergadering.