Leiden een last?

In 2011 en 2012 hebben een aantal buurtcomités en individuele burgers zich gewend tot de Rekenkamercommissie. Zij werden -in hun ogen- door de gemeente onvoldoende serieus genomen bij het ontwikkelen en realiseren van ruimtelijke plannen. Mede op grond van deze signalen heeft de Rekenkamercommissie besloten een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop burgers worden betrokken in gemeentelijke plannen. De Rekenkamercommissie Leiden heeft de prestaties van de gemeente Leiden op het gebied van ruimtelijke procedures onderzocht. Daarbij gaat het om bestemmingsplannen, bouwvergunningen en handhaving.

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Leiden in vergelijking met vergelijkbare gemeenten ongeveer evenveel  juridische procedures op het gebied van het ruimtelijk omgevingsrecht voert. Zowel bij  bezwaar-, beroeps- en hoger beroepsprocedures. Leiden scoort in de vergelijking gemiddeld of beter dan de andere gemeenten. Dit betekent dat de kwaliteit van de besluitvorming en de inhoudelijk juridische kwaliteit in Leiden in het algemeen goed zijn te noemen. Daarnaast biedt het onderzoek ook belangrijke aanknopingspunten om de communicatie met de burger in besluiten en procedures over ruimtelijke thema’s  te verbeteren. Dit sluit aan bij het ingezette beleid om de deelname van burgers aan de gemeentelijke besluitvorming te versterken.

Aanbevelingen

De Rekenkamer doet daarvoor een aantal aanbevelingen die gericht zijn op beter contact met de burgers in het kader van de procedures in het omgevingsrecht. De aanbevelingen zijn gericht op:

  • Het direct communiceren met de burger als een aanvraag niet compleet is;
  • Het zo helder mogelijk (niet te juridisch) formuleren van besluiten;
  • De burger inzicht geven in zijn kansen bij bezwaar- en beroepsprocedures;
  • Het benadrukken van de onafhankelijkheid van de bezwaarschriftencommissie;
  • Het in contact blijven met de burger, ook in de fase van (hoger) beroep

De Rekenkamer  geeft bovendien enkele aanbevelingen tot aanpassing van de administratieve organisatie rond de procedures, in het bijzonder het dossiermanagement.

Het onderzoek is onder begeleiding van de Rekenkamercommissie uitgevoerd door de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Downloads