Parkeerbeleid geparkeerd

De Rekenkamercommissie Leiden heeft in 2010 een (voor)onderzoek afgerond naar het gemeentelijk parkeerbeleid in Leiden.

Conclusies

  • In Leiden is de afgelopen jaren geen helder en consistent parkeerbeleid gevoerd
  • Het ontbreekt daarbij aan een heldere probleemanalyse
  • De gemeente heeft geen duidelijk beeld van vraag en aanbod van parkeerplaatsen
  • De doelstellingen van het parkeerbeleid zijn doorgaans weinig concreet
  • Vaak is niet duidelijk hoe de voorgestelde maatregelen samenhangen met de geconstateerde problemen
  • Soms is sprake van politiek wenselijke doelstellingen voor een aantal te realiseren parkeerplaatsen zonder enige feitelijke of cijfermatige onderbouwing
  • Het ontbreekt bij de gemeente aan informatie en onderzoeksgegevens over de effecten van het beleid en de getroffen maatregelen

Alleen vooronderzoek

De Rekenkamercommissie had het voornemen na het vooronderzoek een vervolgonderzoek uit te voeren naar de effectiviteit van het gemeentelijke parkeerbeleid. Maar gelet op de resultaten van het vooronderzoek is dat op dit moment niet zinvol. Het huidige parkeerbeleid is namelijk niet toetsbaar, omdat het ontbreekt aan een duidelijke uitgangspositie en een analyse waarop het beleid is gebaseerd. De Rekenkamercommissie volstaat nu met het vooronderzoek en zij biedt dit aan met concrete aanbevelingen die voor het beleid van het nieuwe college van belang kunnen zijn.

Vervolgonderzoek

De Rekenkamercommissie neemt zich voor de realisatie en de bereikte effecten van het nieuwe beleid over drie jaar alsnog te onderzoeken.

Downloads