Minimabeleid de maat genomen

De Rekenkamercommissie Leiden heeft in 2010 een onderzoek afgerond naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het minimabeleid in Leiden.

Conclusies

  • Er is onvoldoende gekeken naar het gecombineerde effect van de lokale en landelijke regelingen op het vrij besteedbaar inkomen van verschillende categorieën minima
  • Het minimabeleid in Leiden wordt op een redelijk doelmatige wijze uitgevoerd; mede omdat een deel van de potentiële doelgroep actief wordt benaderd
  • Er kunnen vraagtekens gesteld worden bij de doeltreffendheid van het beleid, zowel ten aanzien van de verdeling van de minimagelden over de verschillende groepen met een minimum inkomen, als de bijdrage aan vergroting van de participatie van huishoudens met een minimuminkomen

Aanbevelingen

  • Maak de doelstellingen van beleid meetbaar
  • Heroverweeg de voorzieningen en doelgroepen
  • Versterk de relatie met andere beleidsterreinen
  • Monitor het gebruik van de regelingen en de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen

Om beter zicht te krijgen op het effect van de regelingen van het Leidse minimabeleid heeft de rekenkamercommissie een rekenmodel ontwikkeld aan de hand waarvan raadsleden (en andere geïnteresseerden) zelf per huishoudtype kunnen nagaan wat de maximale financiële bijdrage van het Leidse minimabeleid is.

Downloads