Rekenen voor Duurzaamheid Leiden

In het rapport ‘Rekenen voor Duurzaam Leiden’ concludeerde de RKC dat de gemeente Leiden te weinig inzicht heeft in de effectiviteit van de subsidies die aan duurzaamheid worden uitgegeven. Het duurzaamheidsbeleid van Leiden is erg versnipperd. Er zijn 31 verschillende doelstellingen met daaraan gekoppeld 24 prestatie- en effectindicatoren. Slechts een paar doelstellingen zijn voorzien van harde doelstellingen. Daarnaast is het niet mogelijk ze onderling te vergelijken. Zo is het ook moeilijk om vast te stellen of de doelen wel bereikt worden.

De Rekenkamercommissie bepleitte in de bestuurlijke memo om de duurzaamheidswinst van  projecten en maatregelen zoveel mogelijk in drie simpele maten uit te drukken: minder CO2, meer stadsgroen en meer waterbergingscapaciteit. Om ambtenaren en raadsleden hierbij te helpen werd een eenvoudig toepasbare  rekenhulp ontwikkeld die kan worden gebruikt om de duurzaamheidswinst van projecten en maatregen in te schatten. Deze is samen met het rapport aangeboden.

De gemeente Leiden ondersteunt milieuprojecten en investeringen met subsidies. Dat gebeurt via twee fondsen: het Fonds Lokale Initiatieven en het Fonds Investeren in Thuis. De Rekenkamercommissie stelde twee dingen vast. De informatie die de gemeente vraagt is vaak onvoldoende om de bijdrage aan duurzaamheid te kunnen vaststellen. Ook is er niet veel aandacht voor de kosten/baten verhouding.  Hoeveel duurzaamheidswinst een gemeentelijke subsidie-euro oplevert kan enorm verschillen. Wanneer deze informatie wel wordt verzameld  kan met de rekenhulp op eenvoudige wijze de effectiviteit van maatregelen worden berekend. Dat maakt het mogelijk om te subsidiëren projecten  ook op kosteneffectiviteit te beoordelen. Het geld kan daardoor veel effectiever en efficiënter worden besteed.

Tot slot wees de Rekenkamercommissie er op dat Leiden tot nu toe vooral de Leidse burgers en bedrijven probeert te stimuleren duurzamer te worden.  Er liggen echter grote kansen voor de gemeente zelf om duurzamer te gaan werken. Bijvoorbeeld door energiebesparing in de eigen gebouwen, duurzame inkoop en duurzaam onderhoud van wegen.

Het onderzoek is onder leiding van de Rekenkamercommissie uitgevoerd door CE en is op 16 november 2015 aangeboden aan de Raad.

De discussie over het rapport in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 8 december kunt u hier terugluisteren. De discussie in de Raad van 17 december kunt u ook online terugluisteren.

Downloads: