Grip op nieuwe taken van Leiden

Tijdens de gesprekken die wij december 2013 met de raadsfracties gevoerd hebben, bleek dat er vanuit de Raad behoefte was aan een onderzoek naar de decentralisaties binnen het sociale domein. In 2015 worden naar verwachting drie omvangrijke taken aan gemeenten overgedragen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor:

  • de jeugdzorg; dit is nu nog een provinciale taak;
  • delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ); de begeleiding en ondersteuning hiervan en
  • de Participatiewet; de samenvoeging van de bijstand, de sociale werkvoorziening en de Wajong.

Het sociale domein komt hiermee grotendeels in gemeentelijke handen. Er wordt van de gemeenten verwacht dat ze een inhoudelijke vernieuwing van de zorg realiseren. Ondanks de aanzienlijke bezuinigingen, zullen de gemeentelijke begrotingen door deze decentralisaties sterk in omvang toenemen. Voor alle gemeenten bij elkaar gaat het om zo’n 10 miljard euro. Voor Leiden zou het kunnen gaan om zo’n 75 miljoen euro. Daarnaast zal de overdracht van taken een grote invloed hebben op de omvang en het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De Rekenkamercommissie onderzoekt het beleid rond re-integratie in een ander onderzoek.

Uit dit onderzoek over de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg blijkt dat de gemeente de voorbereiding van de opgave voortvarend op heeft gepakt. Er is echter nog wel een aantal risico’s op het bestuurlijk vlak, rond de kwaliteit van de zorg en de financiën. We gaan in het rapport nader in op deze risico’s.

Het onderzoek werd onder begeleiding van de Rekenkamercommissie verricht door  Panteia en is op 6 november aangeboden in de commissie Onderwijs en Samenleving.

Downloads:

De presentatie van de Rekenkamercommissie in de commissie Onderwijs en Samenleving is terug te zien in de uitzending van de vergadering.