Citymarketing in Leiden

Citymarketing in Leiden heeft tot doel ‘het vergroten van de trek- en plakkracht, met het verwachte profijt voor bewoners en bedrijven’. Samen met een aantal partners investeert de gemeente Leiden in de promotie van de stad om daarmee een impuls te geven aan de economische ontwikkeling van Leiden. Het onderzoek is in augustus 2012 gestart. Het onderzoek wordt onder begeleiding door de Rekenkamercommissie uitgevoerd door Lagroup. De onderzoeksresultaten zijn november 2012 aan de gemeenteraad aangeboden.

Conclusies

Wij concluderen dat het nuttig is geweest dat de gemeente ambities heeft geformuleerd rond Citymarketing en daar invulling heeft gegeven. Er zijn ook concreet resultaten behaald. Het is helaas niet mogelijk een relatie te leggen tussen de financiële middelen die de gemeente beschikbaar heeft gesteld en deze resultaten. Bij een lager budget, was er, veronderstellen wij, wel minder gerealiseerd. Desondanks is er – zeker met een nieuwe periode in het vooruitzicht duidelijk ruimte voor een aantal verbeteringen.

Aanbevelingen

De gemeente moet duidelijk maken wat ze wil bereiken met citymarketing en geld daarvoor beschikbaar stellen. De uitvoering moet ze echter overlaten aan Leiden Marketing zelf. Daarbij zou gestuurd moeten worden op realiseerbare doelstellingen die vervolgens ook gemeten worden om bijsturing mogelijk te maken. De Rekenkamercommissie is niettemin van mening dat er - zeker met een nieuwe periode in het vooruitzicht- een aantal verbeteringen in de aansturing en de rol van de gemeente en de organisatiestructuur van Leiden Marketing moet worden doorgevoerd.

De bespreking van het rapport in de Commissie Werk en Financiën is naar verwachting in januari 2013.

Downloads