Bestuursovereenkomst 2010-2014 'Samen Leiden'

Op 28 april 2010 is de bestuursovereenkomst Samen Leiden ondertekend, bestaande uit een ‘bestuursakkoord’ en een ‘beleidsakkoord’. Het bestuursakkoord is ondertekend door vertegenwoordigers van alle partijen in uw gemeenteraad. Het beleidsakkoord is getekend door de partijen D66, VVD, CDA en SP, die tevens de wethouders voor het College leveren.

De Rekenkamercommissie heeft met interesse kennis genomen van de inhoud van deze akkoorden. De bestuursovereenkomst Samen Leiden wijkt zowel qua inhoud als opzet af van wat in Nederland bij gemeenten gangbaar is. Deze eigen aanpak is het gevolg van ambitie van de Raad om de stad anders te besturen dan in het recente verleden.

Nieuwe bestuurscultuur

De bestuursovereenkomst die de partijen hebben getekend, heeft bovenal tot doel een nieuwe 'bestuurscultuur' te introduceren. De eerste stap op die weg is de raadsbrede overeenkomst over een nieuwe werkwijze, gewenste verhoudingen en omgangsvormen tussen Raad en College, en het streven naar vergroting van de betrokkenheid van burgers.

In de brief gaat de Rekenkamercommissie nader in op het belang dat door de gemeenteraad duidelijke concrete criteria en ijkpunten dienen te worden vastgesteld ten aanzien de beleidsprioriteiten en de nieuwe bestuurscultuur. Tevens geeft de Rekenkamercommissie aan voornemens te zijn om zowel de verwezenlijking en werking van de nieuwe bestuurscultuur, als de operationalisering en realisatie van de beleidsprioriteiten van het beleidsakkoord periodiek te monitoren, uitmondend in een eindevaluatie aan het eind van deze raadsperiode.

Downloads