Zelf plan indienen

Met uw eigen plan naar de gemeenteraad! Het burgerinitiatief is een mogelijkheid om mee te denken met het stadsbestuur over wat er in uw stad anders en beter kan. Met het burgerinitiatief neemt u zelf het heft in handen en kunt u uw eigen voorstel op de agenda van de gemeenteraad zetten. Met een burgerinitiatief reageert u niet op wat de gemeente wil, maar kan de gemeente nu eens reageren op wat u wilt.

Mogelijke onderwerpen

Het burgerinitiatief staat met name open voor ideeën en plannen ter verbetering van uw buurt, uw wijk, uw stad. Mogelijke onderwerpen zijn de aanleg van een speeltuin of een park of het creëren van ontmoetingsplekken voor jongeren.

Maar er zijn ook onderwerpen waar geen burgerinitiatief over ingediend kan worden. Zo zijn de gemeentebegroting en de gemeentelijke belastingen uitgesloten van het burgerinitiatief. Dat geldt ook voor onderwerpen waarover de gemeenteraad niet mag besluiten, zoals bij landelijke of provinciale wet- en regelgeving of waarover de gemeenteraad minder dan twee jaar tevoren heeft besloten. Ook onderwerpen die behoren tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester zijn uitgesloten, zoals bijvoorbeeld het nemen van verkeersbesluiten om een veiligere verkeers- of parkeersituatie in de straat of wijk te creëren. Onderwerpen die alleen een privé-belang dienen worden evenmin in behandeling genomen.

Voorwaarden

Iedere inwoner van Leiden van 16 jaar of ouder mag een burgerinitiatief indienen. Dit kan een uitgewerkt plan zijn, maar dat hoeft niet. Als u wilt dat de gemeenteraad zich over een bepaald onderwerp buigt, mag u het ook zonder concrete uitwerking aanreiken. Het burgerinitiatief wordt ingediend via een formulier. De indiening moet aan enkele duidelijke voorwaarden voldoen:

  • De indiener is ingezetene van Leiden en minimaal 16 jaar oud;
  • Het burgerinitiatief is voorzien van naam, adres en geboortedatum;
  • Het voorstel is voorzien van een motivering;
  • Het gaat niet om een uitgesloten onderwerp;
  • Het burgerinitiatief is ondertekend door zeker tien medestanders, eveneens ingezetenen van Leiden en minimaal 16 jaar oud.

De behandeling

Het burgerinitiatief wordt gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad, die beoordeelt of het om een formeel geldig verzoek gaat. Daarna bekijkt de gemeenteraad of het onderwerp onder zijn bevoegdheid valt. Is dat het geval, dan komt het burgerinitiatief binnen twaalf weken na indiening op de agenda. In het andere geval kan de raad het doorsturen naar het college van burgemeester en wethouders.
De inhoudelijke behandeling van het burgerinitiatief zal vaak in een raadscommissie plaatsvinden. De indiener krijgt een uitnodiging voor de vergadering en mag een mondelinge toelichting geven.
De indiener van het burgerinitiatief krijgt een schriftelijke bevestiging van het besluit. De gemeenteraad moet een eventuele afwijzing duidelijk motiveren. Net als bij gewone besluitvorming kan de gehele procedure een paar maanden tot een half jaar in beslag nemen.

Voorbeelden van burgerinitiatieven

De volgende burgerinitiatieven hebben voldaan aan de vereisten en zijn door de raad in behandeling genomen:

Richt uw burgerinitiatief aan:

De voorzitter van de gemeenteraad
p/a Griffie
Postbus 292
2300 AG Leiden

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over het burgerinitiatief of wilt u nadere informatie over de procedure? Hiervoor kunt u terecht bij de Griffie van de gemeente Leiden, Stadhuis ingang Breestraat, telefoon (071) 516 51 05.

Raadpleeg verder de Verordening Burgerinitiatief