Vergaderschema raad en commissies

In de kalender van Politiek Portaal is te zien op welke data de vergaderingen van raad en raadscommissies plaats vinden. De vergaderdata in deze kalender linken door naar de agenda's en de achterliggende stukken van de vergaderingen. Doorgaans wordt er om de drie weken op donderdagavond vergaderd:

  • week 1: raadscommissies Leefbaarheid & Bereikbaarheid en Werk & Middelen
  • week 2: raadscommissies Onderwijs & Samenleving en Stedelijke Ontwikkeling
  • week 3: raad

De vergaderingen zijn openbaar en gaan van start om 20.00 uur, tenzij anders vermeld. Het kan voorkomen dat agendapunten op een ander tijdstip worden behandeld dan in de agenda staat aangegeven. De vermelde tijden zijn dan ook richttijden.

Activiteitenoverzicht

De agenda van de raad is, naast de vergaderingen, ook gevuld met andere activiteiten zoals werkbezoeken en informatiebijeenkomsten. Als u wilt weten welke activiteiten verder plaats vinden, kunt u contact opnemen met de griffie