Wat houdt de fracties nu bezig?

vrijdag, 24 september 2021

Wat zijn de aandachtspunten van de tien fractievoorzitters op dit moment?


VVD - Dorien Verbree

Er zijn op de eerste plaats grote zorgen over het huishoudboekje van de stad. Leiden heeft een magere spaarpot, terwijl er wel ongekend hoge schulden zijn aangegaan. We hebben steeds minder vermogen om die schulden terug te betalen en houden weinig flexibiliteit over in de begroting. En ondertussen hebben Leidenaars de hoogste woonlasten in vergelijking met gemeenten die ongeveer net zo groot zijn. We kijken daarom naar manieren om de gemeentefinanciën beheersbaar te houden en de lasten voor inwoners en ondernemers omlaag te krijgen.

D66 - Vahit Köroğlu

Onder andere dankzij vaccins zoals die van Janssen uit Leiden komt het gewone leven langzaam weer op gang. Leiden baant zich een weg uit de coronacrisis. Leidenaars zien weer perspectief voor de toekomst. Veel coronabeperkingen worden stapsgewijs opgeheven.
De horeca- en cultuursector opent eindelijk haar deuren weer. Wij vinden het belangrijk om aandacht te houden voor ondernemers. D66 ziet Leiden voor zich als de gezonde stad. Een Leiden dat financieel gezond uit de coronacrisis komt. Een Leiden waar Leidenaars genoeg buitenruimte hebben om te recreëren en waar genoeg sportfaciliteiten zijn om te sporten. Een Leiden waar iedereen een betaalbare woning kan vinden. Een gezonde stad.


CDA - Joost Bleijie

Bouwen, participatie en financiën. Er wordt gebouwd in Leiden en dat is goed, maar het gaat wel ten koste van de leefbaarheid in de stad. Bovendien bouwen we nagenoeg alleen voor starters en geen huizen met tuintjes waar behoefte aan is. Dat kan echt beter! Het gaat slecht met participatie en inspraak in Leiden. Wij blijven pleiten voor echte participatie waarbij plannen ook kunnen wijzigen en waar iedereen dezelfde informatie krijgt. De gemeentelijke financiën baren het CDA al veel langer grote zorgen. De geldkraan is opengezet en in 2024 zal de gemeente meer dan € 1 miljard schuld hebben. Iets minder uitgeven mag wel. Ook de belastingen voor Leidenaren zijn torenhoog. Dat kan wat betreft het CDA ook flink minder.

GroenLinks - Gebke van Gaal

Een dekkende begroting, de laatste van deze raad voordat de verkiezingen zijn.


Partij voor de Dieren - Martine van Schaik

Het vergroenen van onze versteende stad! Continu zijn de weinige stukjes natuur die we in Leiden nog hebben in gevaar. We denken dan bijvoorbeeld terug aan het Roomburgerpark en het meest recente voorbeeld is het plan voor een discgolfbaan in Cronesteyn. Wij pleiten juist voor bescherming van al het groen dat we in Leiden nog tot onze beschikking hebben. Ook doordat het college steeds meer inzet op bouwen en asfalt, verdwijnt steeds meer groen. Terwijl we die natuur juist zo hard nodig is voor ons welzijn en ook voor de dieren in onze stad. Daarom zetten wij ‘vergroenen, vergroenen, vergroenen’ tegenover het ‘bouwen, bouwen, bouwen’ en pleiten we voor natuurinclusief bouwen, zoals het standaardiseren van dak- en verticale tuinen.  

Partij van de Arbeid - Abdelhaq Jermoumi

We willen woningbouw en een mooie openbare ruimte rond de Rooseveltstraat mogelijk maken. Verder blijven we letten op bewoners die door de corona crisis dreigen uit te vallen. Binnenkort bespreken wij ook een rapport over participatie in de stad. Hierbij zien wij dat lang niet alle Leidenaren gehoord worden.

SP - Antoine Theeuwen

We zijn momenteel bezig met acties voor woonbootbewoners en woonwagenbewoners die door dit college vergeten worden, verder proberen we contact te leggen met al die mensen die getroffen zijn door de bezuinigingen en aanbestedingen in het sociaal domein. We willen deze mensen helpen door ze een stem te geven om op te komen voor hun rechten en belangen. De SP is ook druk bezig om wijkverenigingen te waarschuwen voor de Omgevingswet. Daar moet de gemeenteraad een keuze maken voor bouwbeleid waarbij projectontwikkelaars het voor het zeggen krijgen, of bouwbeleid waarbij de belangen van de huidige inwoners voorop staan. VVD en D66 willen dat eerste, de SP wil zoveel mogelijk mensen mobiliseren om te kiezen voor toelatingsplanologie.

Partij Sleutelstad - Maarten Kersten

PS = Peiling-Systemen? Binnenkort presenteren we ons initiatiefvoorstel voor het Volksinitiatief (daarmee kunnen 250 burgers een referendum aanvragen over een eigen plan) en een verbetering van de Referendumverordening: lagere drempels. Bij het eerste Leids referendum in 14 jaar, ging het onlangs om het plan om een 4de hockeyveld 25 % en heel veel natuur van het Roomburgerpark te laten afhappen. Daar hadden we beet: 66%  tegen en 28% voor. Het college "preekt" nu wel steeds vaker participatie bij projecten, de burger ervaart die meestal als top-down-info. Daarom braken de wijkverenigingen met de gemeente en gelastte de oppositie een onderzoek, dat spoedig in de raad komt. P.S.: PS houdt bij alles participatie, initiatief, right to challenge, peiling en medezeggenschap hoog in haar vaandel...   

ChristenUnie - Pieter Krol

We zien dat het vertrouwen in de overheid zowel landelijk als lokaal onder druk staat. Dat komt onder andere doordat participatietrajecten bij de vele bouwprojecten in de stad vaak niet goed lopen. Het stadsbestuur moet meer oog hebben voor de belangen van bewoners door strengere eisen te stellen aan projectontwikkelaars. Zij moeten meer rekening houden met het algemeen belang, bijvoorbeeld door te zorgen voor een goed ingerichte, groene openbare ruimte en door te bouwen op een manier die past bij de schaal van de stad. Wat de ChristenUnie betreft moet bouwen niet alleen maar gaan over een stapeling van stenen. Bouwen moet vooral gaan over de bouw en binding van gemeenschappen. Dat is nodig om een diverse en inclusieve stad te zijn en blijven.


Leiden Participeert - Anandkoemar Jitan

Onze fractie bereid zich voor op de komende commissievergaderingen, raadsvergaderingen en de voortgang van de verbouwing van het stadhuis. Als fractie richten wij ons op thema’s waar de burgers inspraak in wil hebben en gaan het gesprek met burger en gemeente aan om de burger een stoel aan tafel te geven.
Plaats op: