Referendumverzoek LEAD naar volgende fase

vrijdag, 22 maart 2019
Voorzittershamer

Update 22 maart: De gemeenteraad van Leiden heeft op 14 maart ingestemd met het inleidend referendumverzoek over de Nota van Uitgangspunten LEAD en op 19 maart de inhoudelijke behandeling afgerond. Nu start de volgende fase.

Eerst moet de definitieve vraag voor het referendum worden bepaald. De referendumkamer, een speciaal door de gemeenteraad ingestelde onafhankelijke commissie, schrijft hiervoor een advies aan de raad. De initiatiefnemers, het college van burgemeester en wethouders en de raadsleden mogen hierover meedenken in een openbare vergadering van de referendumkamer op maandag 25 maart om 19.00 uur in het stadhuis. Publiek mag bij deze vergadering aanwezig zijn. 

Tegelijkertijd werkt het college van burgemeester en wethouders aan een voorstel over de organisatie van het definitief referendumverzoek. Dit verzoek moet door minimaal 5.000 Leidenaren van 18 jaar en ouder gesteund worden. De gemeente zorgt voor locaties waar bewoners hun handtekeningen kunnen zetten en voor een webpagina waar mensen met hun DigiD de lijst digitaal kunnen ondertekenen. Het college stuurt op 26 maart een brief aan de raad over de voorbereidingen.

Raadsvoorstel

Het advies van de referendumkamer over de vraagstelling en het voorstel van het college over de organisatie komen samen in een raadsvoorstel waar de gemeenteraad op 4 april een besluit over neemt. Het raadsvoorstel vraagstelling en organisatie wordt uiterlijk op woensdag 27 maart gepubliceerd op Politiek Portaal en deze website.  Raadsleden bespreken raadsvoorstellen altijd voor in een van de raadscommissies, in dit geval de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid op 28 maart vanaf 20.00 uur. In deze vergadering kunnen bewoners inspreken en zo hun mening over bijvoorbeeld de vraagstelling geven aan de raadsleden. Aanmelden hiervoor kan bij de griffie via griffie@leiden.nl.


Besluit op 4 april

In de gemeenteraadsvergadering van 4 april neemt de raad een beslissing over de referendumvraag, de locaties en de startdatum van de periode waarin mensen het referendumverzoek kunnen steunen. Deze periode duurt zes weken. Als er voldoende geldige handtekeningen zijn gezet, beslist de raad in de eerstvolgende raadsvergadering na afloop van de zes weken periode of en zo ja, wanneer er een referendum komt.

Referendum onderwerp

Het referendumverzoek gaat over het raadsvoorstel de Nota van Uitgangspunten LEAD. Dit is een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om nieuwbouwproject LEAD aan de Willem de Zwijgerlaan te laten bouwen. In het voorstel staan de kaders waar het project aan moet voldoen.
Het voorstel is inhoudelijk behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 14 en 19 maart. waarbij ook gestemd is over wijzigingsvoorstellen. Er is geen besluit genomen over de Nota van Uitgangspunten LEAD in afwachting van de volgende stappen in het referendumproces. De wijzigingsvoorstellen die een meerderheid kregen zijn wel in het voorstel verwerkt.

 

 


Plaats op: