Raadsbesluiten 23 januari 2020

donderdag, 6 februari 2020

De gemeenteraad neemt de belangrijkste besluiten in de stad. Welke besluiten zijn dat? In dit artikel een overzicht van alle besluiten uit de raadsvergadering van 23 januari.

Besluiten

In de vergadering wordt altijd een onderscheid gemaakt tussen hamerstukken en bespreekstukken. Alle raadsbesluiten worden voorafgaand aan de raadsvergadering besproken in verschillende raadscommissievergaderingen. Wanneer de raadsleden in de commissie aangeven dat zij geen wijzigingen of verzoeken gaan indienen over een bepaald raadsvoorstel, dan wordt dit een hamerstuk. Het voorstel wordt dan bij hamerslag vastgesteld zonder dat er over gestemd wordt.

Wanneer er wel wijzigingen of vragen zijn dan is het een bespreekstuk, waarbij de voorgestelde vragen of wijzigingen tijdens de raadsvergadering besproken worden. De raad stemt vervolgens over die voorstellen en over het raadsvoorstel als geheel.

Hamerstukken

 • 11e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West Holland
  Door deze wijziging kan de Omgevingsdienst West Holland zich aansluiten bij een nieuwe werkgeversvereniging.
 • Nota van Uitgangspunten Mary Zeldenrustweg 18
  Op de Mary Zeldenrustweg 18 wil Stichting Puzzelstuk, samen met woningcorporatie De Sleutels en zorgverlener ASVZ, zestien woningen voor autistische jongeren met een laag IQ of andere beperking realiseren: Villa Puzzelstuk.
 • Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Hoflaan-Weidehof
  De gemeenteraad geeft aan dat hij geen bezwaren heeft tegen het ter visie leggen voor bewoners van de verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot het verlenen van een  omgevingsvergunning voor de sloop en nieuwbouw van drie portiekflats aan de Hoflaan en Weidehof.
 • 2e begrotingswijziging 2019 Omgevingsdienst West Holland en 1e begrotingswijziging 2020 Omgevingsdienst West Holland
  De raad gaat akkoord met een wijziging van de begroting om hogere personeelskosten in verband met een nieuwe cao te dragen.
 • Visie Handhaving openbare ruimte 2020 – 2023
  In deze visie staat waarom handhaving in de openbare ruimte nodig is en hoe het team Handhaving openbare ruimte van de gemeente op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier bijdraagt aan de leefbaarheid in Leiden.
 • Uitvoeringsbesluit herinrichting Lakenpark (Katoenpark, Lakenplein en Kaarsenmakersplein) , deelproject Singelpark
  Het ontwerp voor de herinrichting van het Lakenpark is vastgesteld en de uitvoering kan in de tweede helft van 2020 van start gaan
 • Verrijking stedenbouwkundig plan ‘Stationsgebied Leiden’
  Dit voorstel beschrijft acht onderwerpen waarover de gemeente met de stad in gesprek wil, als het gaat om de toekomst van ons stationsgebied. De uitkomsten van de gesprekken gaan de richting van de toekomst van het Stationsgebied bepalen, verwoord in een gebiedsvisie. De gebiedsvisie wordt in de eerste helft van 2020 samen met de stad opgesteld.
 • Raamwerk Omgevingswet instrumentarium gemeenteraadIn 2021 gaat de Omgevingswet in werking. 
  Bij de nieuwe omgevingswet hoort ook een nieuwe manier van werken voor de gemeenteraad. In het raamwerk wordt uitgelegd hoe de nieuwe manier van werken er uit komt te zien.

Bespreekstukken

 • Cultuurnota 2020 'De kracht van Cultuur'
  In de Cultuurnota staat beschreven hoe het gemeentebeleid voor cultuur er uit komt te zien. Belangrijke onderwerpen zijn dat het cultuuraanbod voor veel Leidenaren toegankelijk moet zijn op diverse plekken in de stad.
 • Programmaplan Binnenstad 2020-2024
  Het programmaplan bevat alle ambities voor de ontwikkeling van de binnenstad de komende jaren. 
 • Aanpassing verordening maatschappelijke ondersteuning Leiden 2019
  De eigen bijdrage voor bewoners die gebruik maken van bepaalde Wmo-voorzieningen is vastgesteld op €19 per maand.
 • Kader voor de opdracht aan de gemeentelijke toegang jeugdhulp
  De gemeente koopt jeugdhulp in bij organisaties die hierin gespecialiseerd zijn. Om dit op de juiste manier in te kopen, stelt de raad randvoorwaarden vast waar bij het inkooptraject rekening mee gehouden moet worden. Bijvoorbeeld dat het kind centraal staat in het aanbod van jeugdhulp.
 • Jaarverslag en uitvoeringsprogramma handhaving openbare ruimte
  In het Uitvoeringsprogramma staat wat het team Handhaving openbare ruimte in 2020 zal doen. Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op de Visie op Handhaving Openbare Ruimte 2020-2023, die als hamerstuk is vastgesteld.
 • Deelverordening Amateurkunst Subsidies 2020
  De gemeente geeft subsidies voor amateurkunsten. De regels rondom die subsidie staan vastgelegd in de deelverordening. De verordening is aangepast waardoor onder andere de regels simpeler zijn.

Plaats op: