Raad stelt kaderbesluit Lammenschansweg - Ananasweg vast

vrijdag, 16 juni 2017

De raad heeft de kaders vastgesteld voor de bouw van 400 starterwoningen op de locatie Lammenschans – Ananasweg. Een meerderheid van de fracties geeft aan dat ze blij zijn met de komst van 400 extra woningen. De fracties van het CDA en de ChristenUnie hebben aangegeven dat ze tegen het raadsvoorstel zijn. De fractie van het CDA is teleurgesteld in het algehele plan, omdat het complex groter en hoger is geworden. De ChristenUnie heeft aangegeven dat bij de plannen niet goed is gekeken naar de kwaliteit van bijvoorbeeld de openbare ruimte

De vastgoedontwikkelaar mag in het gebied bouwen, maar voor de raad staat voorop dat de stad iets terug krijgt. Daarom zijn er door de fracties verschillende moties en amendementen ten aanzien van het raadsvoorstel ingediend.

Amendementen
Volgens de fractie van GroenLinks moeten er in de stad een groot aantal sociale huurwoningen bij komen en daarom dienen zij, samen met de fractie van de Partij voor de Dieren, een amendement in om ervoor te zorgen dat van de 400 woningen aan de Ananasweg minimaal 10% sociale huurwoningen zijn.
Daarnaast heeft de fractie van de ChristenUnie, samen met de fractie van het CDA, ook een amendement ingediend om de impact van het gebouw op de omgeving te beperken. Beide fracties geven aan dat de hoogte van het gebouw een stap te ver gaat en dat ze met het amendement ervoor willen zorgen dat de maximale hoogte van het gebouw wordt teruggebracht naar negenenvijftig meter naar vijftig  meter. Ondanks het debat dat over deze twee onderwerpen is gevoerd, hebben beide amendementen het niet gehaald.

Moties
Er zijn drie moties ingediend die alle drie door de raad zijn aanvaard en waarover de raad voor het uitvoeringsbesluit/ bestemmingsplan terugkoppeling vanuit het college wil ontvangen. De eerste is de motie van de fractie van D66. Zij hebben samen met de fracties van de Partij voor de Dieren, de VVD, de SP en GroenLinks, het college verzocht om een duurzaamheidsparagraaf op te nemen in het bestemmingsplan/ uitvoeringsbesluit om zo mogelijk te streven naar een energieneutraal gebouw.

Daarnaast heeft de fractie van de VVD, samen met de fracties van de PvdA, D66 en de SP, het college verzocht om verschillende scenario’s uit te werken over hoe de toenemende verkeersdrukte rondom het nieuwe complex opgevangen kan worden. Deze scenario’s moeten samen met betrokkenen worden uitgewerkt en daarbij moet ook de aangedragen oplossing van omwonenden (ontsluiting op de Vrijheidslaan) worden meegenomen.

Tot slot heeft de fractie van de PvdA, samen met de fractie van de SP, het college verzocht om samen met de vastgoedontwikkelaar te overleggen om voor minimaal 20% van de huurwoningen een huurprijs te hanteren die ligt tussen de 800 tot 1000 euro per maand en van bij de koopwoningen minimaal 20% van de woningen een koopprijs te hanteren tussen 200.000 euro en de 250.000 euro.  In het raadsvoorstel heeft de vastgoedontwikkelaar veel vrijheid om hier zelf invulling aan te geven, maar met deze motie wil de PvdA dat starters ook echt de ruimte krijgen om in de stad te gaan wonen.


Plaats op: