Raad bespreekt rapport over Leids duurzaamheidsbeleid

maandag, 19 april 2021

Eind 2020 presenteerde de rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp een rapport over de effectiviteit van het duurzaamheidsbeleid van Leiden. De rekenkamercommissie stelt dat nog niet alle doelstellingen uit de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 zijn gehaald en doet verschillende aanbevelingen. De gemeenteraad heeft op 8 april besloten de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen.

Voor de behandeling in raad is het rapport uitgebreid besproken in meerdere commissievergaderingen. Een van de overgenomen aanbevelingen is de vraag aan het college om met een voorstel te komen over hoe de doelstellingen gehaald en vastgelegd kunnen worden. Hiermee is het duidelijk waar de gemeente Leiden staat als het gaat om de doelstellingen voor 2030.

Ambitiedocument Leiden Duurzaam 2030

De rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp heeft dit onderzoek tegelijk in Leiden en Leiderdorp gedaan. Het doel van het onderzoek was om na te gaan hoe het staat met het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen in Leiden. Startpunt daarbij was het ambitiedocument Leiden Duurzaam 2030 (uit 2015). Sinds 2019 werkt de gemeente aan 4 brede doelstellingen: energietransitie, klimaatadaptatie en biodiverse vergroening, circulaire economie en duurzame mobiliteit.


Plaats op: