Herijking van het schuldenbeleid

maandag, 1 maart 2021

Elk vier jaar zijn gemeenten verplicht een beleidsplan vast te stellen als het gaat om schuldhulpverlening. Afgelopen raadsvergadering is het beleidsplan Schuldhulpverlening voor 2021-2024 vastgesteld. Hiermee zijn de Leidse beleidskaders voor de schuldhulpverlening weer actueel.

Het beleidsplan moet er voor zorgen dat inwoners eerder, beter en sneller geholpen kunnen worden. Dit wordt gedaan door te focussen op de effectiviteit en de efficiƫntie van het schuldhulpverleningsproces. Mede door de coronacrisis wordt er een toename van mensen met schulden verwacht. In het plan wordt daarom veel nadruk gelegd op het primaire proces (met bijv. collectief schuld regelen en nauwere samenwerking met Sociale Wijkteams). De klant kan zich vervolgens meer op zijn/haar eigen doelen richten.

Effectieve elementen uit het vorige beleidsplan worden voortgezet. Zo wordt o.a. het vroegtijdig oppakken van schulden en laagdrempelige hulp gecontinueerd. Vanuit kleinschalige projecten en doelgroepgerichte activiteiten kunnen de succesvolle initiatieven, die eerder getest zijn, structureel worden toegepast.

In de commissievergadering van de commissie Werk en Middelen is het beleidsplan op 2 februari ook inhoudelijk besproken. De commissieleden vroegen toen onder andere aandacht voor het evaluatiemoment en de regels als het gaan om de BKR-registratie.

In de raadsvergadering kwam ook aan bod dat de helft van de mensen, die een intake heeft gehad bij de Stadsbank, buiten beeld raakt. Een deel van hen kampt met problematische schulden. Zeven fracties willen laten onderzoeken hoe dat komt en dienden daarom een motie in. De uitkomsten van het onderzoek moeten ingezet worden om drop-outs bij hulpverleningstrajecten tegen te gaan. Deze motie is net als het beleidsplan unaniem aangenomen.


Plaats op: