Gemeenteraad behandelt financiën gemeente

dinsdag, 18 juni 2019

De gemeenteraad buigt zich de komende weken over de financiële stukken die hij van het college heeft ontvangen. Wat staat hier allemaal in en wat doet de raad hiermee?

Rollen van de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft drie rollen: het stellen van kaders, het controleren van het college en het vertegenwoordigen van de bevolking van Leiden. Deze rollen zijn goed zichtbaar bij de behandeling van de financiële stukken.

Twee keer per jaar behandelt de gemeenteraad de financiën van de gemeente. Voor de zomer de jaarstukken en kaderbrief en voor de kerst de begroting. Samen zijn deze stukken de richtlijnen voor het financiële beleid van de gemeente voor de komende jaren. Bij alle andere onderwerpen die de gemeenteraad de rest van het jaar bespreekt, zijn deze financiële stukken de onderbouwing van keuzes die gemaakt worden.

De gemeenteraad maakt keuzes voor de hele stad, namens alle bewoners. Dit zijn soms moeilijke keuzes. Zeker bij de financiële stukken wordt dat duidelijk: er is maar een beperkte hoeveelheid geld en dit kan maar één keer uitgegeven worden. Wanneer de raad op een onderwerp meer geld wil uitgeven, moet dat ergens anders vandaan komen. De raadsleden wegen af wat zij de beste keuzes vinden voor de stad. Ze baseren zich daarbij op de onderwerpen waar hun partij voor staat en waarvoor de Leidenaren op hun partij gestemd hebben. Dit is hun volksvertegenwoordigende rol.

De financiële stukken

Jaarstukken 2018

De jaarstukken 2018 gaan over de financiën van de gemeente van 1 januari t/m 31 december 2018. Hier komt de controlerende rol van de raad naar voren. In de jaarstukken laat het college zien wat er het afgelopen jaar is bereikt en wat dat heeft gekost. Ook staat er in of dat meer of minder is dan de gemeente van plan was om uit te geven. De gemeenteraad controleert hiermee of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. De raad krijgt advies van een interne accountant van de gemeente, een externe accountant en een aparte raadscommissie: de commissie voor de rekeningen.

Bestuursrapportage 2019

Eind 2018 is de begroting vastgelegd voor 2019-2022. Twee keer per jaar laat het college zien of het nog op schema ligt en op welke onderwerpen er meevallers of tegenvallers zijn. In deze eerste bestuursrapportage 2019 staat deze informatie voor dit jaar. De gemeenteraad kan hiermee controleren of het college zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Kaderbrief 2020-2023

In de kaderbrief staat hoeveel geld er beschikbaar is voor nieuw plannen in het volgende begrotingsjaar. Dit zijn de kaders voor het maken van de begroting. De gemeenteraad is hier in zijn kaderstellende rol: om aan te geven wat de financiële en inhoudelijke grenzen zijn waarbinnen het college de begroting kan maken en wat daarbij belangrijke onderwerpen zijn.

Benieuwd naar de stukken?

Alle financiële stukken zijn na te lezen op gemeente.leiden.nl/bestuur/financien.

Gemeenteraadsvergaderingen

De gemeenteraad bespreekt deze financiële stukken in twee raadsvergaderingen en vier commissievergaderingen:

Deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt langs komen bij een vergadering in het stadhuis, of deze live vanuit huis volgen via de links hierboven. Via deze links kunt u de vergadering ook achteraf terugkijken.

20 juni, 16.00 uur: gemeenteraadsvergadering

In deze gemeenteraadsvergadering op 20 juni geven alle politieke partijen in de raad hun algemene beschouwingen op de stukken: zij geven hun mening over de stukken en gaan met elkaar in debat over de onderwerpen die zij het belangrijkst vinden. De wethouder financiën, Paul Dirkse, doet namens het college mee aan het debat. Dit debat is de voorbereiding op de gedetailleerde behandeling in de commissies.

Commissies:

Elke commissie is in bepaalde onderwerpen gespecialiseerd, dit worden programma’s genoemd. Tijdens de commissievergaderingen spreken de raadsleden in meer detail over de stukken. Hieronder staat een overzicht van programma’s die per commissie besproken worden. Alle stukken zijn ook in deze programma’s ingedeeld. De wethouders die een bepaald programma in hun werkpakket hebben, doen mee aan de bespreking.

25 juni, 16.00 uur: commissie Onderwijs en Samenleving
 • Jeugd en onderwijs
 • Sport
 • Maatschappelijke ondersteuning
27 juni, 16.00 uur: commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid
 • Bestuur en dienstverlening
 • Veiligheid
 • Bereikbaarheid
 • Omgevingskwaliteit
2 juli, 16.00 uur: commissie Stedelijke Ontwikkeling
 • Stedelijke ontwikkeling
4 juli, 16.00 uur: commissie Werk en Middelen
 • Economie
 • Werk en inkomen
 • Cultuur en recreatie
 • Algemene middelen

11 juli, 16.00 uur: gemeenteraadsvergadering

In deze vergadering bespreekt de raad de aanpassingen die hij wil doen op de stukken. In de commissies hebben raadsleden wijzigingsvoorstellen besproken. Op basis van die bespreking kiezen de fracties welke wijzigingen ze tijdens de raadsvergadering indienen. Na een debat hierover wordt er over elk wijzigingsvoorstel gestemd en daarna wordt over de financiële stukken in het geheel gestemd. Het college van burgemeester en wethouders verdedigt tijdens het debat de stukken en reageert op de wijzigingsvoorstellen, maar mag niet stemmen.

Vragen 

Om de behandeling goed te laten verlopen, kunnen de raadsleden van te voren vragen stellen aan het college. Dit doen zij zowel schriftelijk als op een informatieavond met ambtenaren. Deze vragen zijn belangrijk omdat de raadsleden dan zoveel mogelijk informatie hebben bij de bespreking in de commissievergaderingen. Zij hebben dan meer tijd om over de inhoud te debatteren.


Plaats op: