Behandeling van jaarstukken en kadernota

donderdag, 10 juni 2021

Op donderdag 10 juni ontving de gemeenteraad de jaarstukken 2020 van het college. Wat zijn dat eigenlijk? En wat doet de raad er mee?

Ieder jaar in het najaar stelt de raad de begroting vast waarin staat wat hij de komende jaren wil bereiken en wat het mag kosten. Het college voert de plannen uit. Dit noemen we ook wel de kaderstellende rol van de raad. De raad heeft ook een controlerende rol: kijken of het college heeft gedaan wat er in de begroting staat. Om dat te controleren moet het college elk jaar ook jaarstukken aanleveren. De jaarstukken 2020 gaan over de financiën van de gemeente van 1 januari t/m 31 december 2020. In de jaarstukken laat het college zien wat er het afgelopen jaar is bereikt en of dat afwijkt van wat was afgesproken. Daarbij wordt ook gezegd wat dat heeft gekost en of dat meer of minder is dan de gemeente van plan was om uit te geven. De gemeenteraad controleert hiermee of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. De raad krijgt hierbij advies van een externe accountant, een interne accountant van de gemeente en een aparte raadscommissie: de commissie voor de rekeningen.

Kadernota 2021-2025

Naast de jaarstukken ontvangt de raad ook de kadernota, met de vooruitblik naar de volgende vier jaar. In de kadernota wordt ook goed gekeken naar de huidige financiële situatie van de gemeente Leiden in dit jaar. De raad stelt met de kadernota vast wat de nieuwe prioriteiten zijn en wat er de komende jaren met de budgetten gedaan wordt. De kadernota wordt vervolgens uitgewerkt tot een begroting. Die wordt in het najaar behandeld.

Behandeling

De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken in vier commissievergaderingen die elk hun eigen aandachtsgebied hebben. Op dinsdag 13 juli neemt de raad een besluit over de jaarstukken. Deze vergaderingen worden digitaal gehouden en zijn live te volgen en achteraf terug te kijken via Politiek Portaal. Ook vindt u daar de planning en agenda’s van de vergaderingen.

  • 24 juni: Gemeenteraadsvergadering met algemene beschouwingen
  • 29 juni: Commissie Onderwijs en Samenleving
  • 1 juli: Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid
  • 6 juli: Commissie Stedelijke Ontwikkeling
  • 8 juli: Commissie Werk en Middelen
  • 13 juli: Gemeenteraadsvergadering met behandeling van de stukken
Benieuwd naar de stukken?

Alle financiële stukken zijn na te lezen op kaderbrief.leiden.nl en jaarstukken.leiden.nl.


Plaats op: