Behandeling programmabegroting 2020 in de gemeenteraad

maandag, 7 oktober 2019

De komende weken behandelt de gemeenteraad de programmabegroting en de tweede bestuursrapportage. In deze stukken vertelt het college wat het volgend jaar van plan is uit te geven aan welke onderwerpen, en hoe het dit jaar tot nu toe gaat met de geplande uitgaven.

De raad bespreekt de onderwerpen uit de begroting in verschillende commissievergaderingen. De besluitvorming volgt in de gemeenteraadsvergadering van 12 november.
De onderwerpen verwijzen naar de hoofdstukken in de programmabegroting die per commissie besproken worden. De programmabegroting is vanaf 7 oktober om 19.30 uur te vinden op programmabegroting.leiden.nl.


Dit is de planning voor de commissievergaderingen:


Dinsdag 29 oktober, 16.00 uur: Gezamenlijke vergadering van de commissies Onderwijs en Samenleving en Werk en Middelen:

 • Jeugd
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Werk en inkomen
 • Raadsvoorstel over Bijsturing Sociaal Domein


Aansluitend vergadert de commissie Onderwijs en Samenleving door over

 • Onderwijs
 • Sport en recreatie

Donderdag 31 oktober, 16.00 uur: Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid

 • Bestuur en dienstverlening
 • Veiligheid
 • Bereikbaarheid
 • Omgevingskwaliteit

Dinsdag 5 november, 16.00 uur: Commissie Stedelijke Ontwikkeling

 • Stedelijke ontwikkeling

Donderdag 7 november, 16.00 uur: Commissie Werk en Middelen

 • Economie
 • Cultuur
 • Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Plaats op: