De gemeenteraad tijdens de coronacrisis

In verband met de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus, werkt de gemeenteraad op een andere manier dan normaal. Op deze pagina vindt u actuele informatie over de gevolgen van de coronacrisis voor het functioneren van de gemeenteraad en wat dit voor u betekent.

Vergaderingen

 

Door de ontwikkelingen met de coronabesmettingen en -maatregelen is op 16 oktober besloten om tot het einde van het jaar weer digitaal te vergaderen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om fysiek bij elkaar te komen. Dit geldt voor zowel de gemeenteraadsvergadering als de vergaderingen van de raadscommissies.

Normaal gesproken moet de raad volgens de gemeentewet fysiek aanwezig zijn in de raadzaal om een besluit te kunnen nemen. In verband met de verspreiding van het coronavirus is dat op dit moment niet wenselijk. Er is daarom in april dit jaar een spoedwet digitale besluitvorming gemaakt die het digitaal vergaderen én het digitaal stemmen mogelijk maakt. Hierdoor kan nu de besluitvorming doorgaan in de gemeenteraden. Deze spoedwet is inmiddels verlengd tot 1 januari 2021.

Risiconiveau

De rijksoverheid heeft een routekaart vastgesteld met 4 risiconiveaus. Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst duidelijkheid is over fysiek of digitaal te vergaderen, is besloten deze keuze vast te leggen per risiconiveau. Alleen wanneer voor onze regio risiconiveau 1 (waakzaam) of 2 (zorgelijk) geldt, zal de raad weer fysiek vergaderen, natuurlijk met inachtneming van de maatregelen van het RIVM zoals de 1,5 meter afstand onderling. Bij risiconiveau 3 (ernstig) en 4 (zeer ernstig) en bij een lockdown geldt de afspraak om digitaal te vergaderen. Op dit geldt risiconiveau 4.

Zwaarwegende redenen

Zoals hierboven geschreven, vergaderen de gemeenteraad en de raadscommissies digitaal tenzij er zwaarwegende redenen zijn. Wat zijn zwaarwegende redenen? Hierbij wordt gekeken naar de gemeentewet en de spoedwet digitale besluitvorming. Het is niet toegestaan om een onderwerp waar geheimhouding voor wordt afgesproken, digitaal te behandelen. De beslotenheid van de vergadering kan dan niet gegarandeerd worden. Onderwerpen met geheimhouding die niet uitgesteld kunnen worden tot risiconiveau 1 of 2 bereikt is, moeten dus in een fysieke vergadering behandeld en besloten worden.

Uitzonderingspositie

In alle maatregelen sinds maart hebben de gemeenteraden een uitzonderingspositie gehad om met meer mensen tegelijk bij elkaar te kunnen komen dan het gestelde maximum. Ook nu is dat het geval. De Leidse raad heeft er toch voor gekozen om zich aan de algemeen geldende landelijke maatregelen te houden en zo veel mogelijk digitaal te vergaderen om het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden. 

 

Inspreken

Bij een commissievergadering is het mogelijk om in te spreken, u geeft dan uw mening aan de raadsleden over een voorstel waar zij een besluit over moeten nemen of iets dat in de stad speelt. Bij een digitale commissievergadering verloopt het inspreken ook digitaal. Lees hier meer over de verschillende manieren waarop u kunt inspreken. 

Contact met raadsleden

Als volksvertegenwoordigers zijn de raadsleden gewend om veel contact te hebben met bewoners, bedrijven en organisaties in de stad. Bijeenkomsten, afspraken, langs de deuren, op straat. Voor goede volksvertegenwoordiging is veel contact nodig met de mensen die je vertegenwoordigt. De raadsleden zoeken daarom verschillende manieren om dit contact te kunnen blijven houden. Zo hebben verschillende fracties digitale spreekuren en andere mogelijkheden ontdekt. 

Wilt u een raadslid spreken? U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met raadsleden. De gegevens vindt u op de pagina met raadsleden

De rol van de gemeenteraad in de bestrijding van de coronacrisis

Tijdens een crisis bepaalt de voorzitter van de veiligheidsregio in overleg met alle burgemeesters uit de regio de aanpak van de crisisbestrijding. Leiden ligt in de veiligheidsregio Hollands Midden, die loopt van de bollenstreek tot aan Gouda en Alphen aan de Rijn. De burgemeester van Leiden, Henri Lenferink, is ook voorzitter van de veiligheidsregio.

Door de aanpak van de crisis centraal op een plek te leggen, kunnen besluiten sneller worden genomen en zijn er minder verschillen per stad en gemeente. Dit betekent ook dat de gemeenteraad geen actieve rol heeft in de beheersing van de crisis.

Wanneer de crisis bestreden is, moet de voorzitter van de veiligheidsregio wel verantwoording afleggen aan de gemeenteraden in die regio over hoe de crisis is aangepakt. Dan beoordelen de gemeenteraden of hij dit goed heeft gedaan.

In de tussentijd blijft de raad goed geïnformeerd over de voortgang van de crisisbestrijding. De raad ontvangt regelmatig brieven van de veiligheidsregio en het college. Deze brieven zijn hier na te lezen.

Daarnaast informeert de burgemeester de fractievoorzitters van de gemeenteraad in een besloten bijeenkomst waar zij ook vragen kunnen stellen over de crisisbeheersing. Zo houdt de raad vinger aan de pols van de crisisbeheersing en geeft hij tegelijkertijd alle ruimte aan de voorzitter van de veiligheidsregio om adequaat op te treden.